Odwiedziny

Sentencje łacińskie na litery E i F

SENTENCJE NA LITERĘ E
 
E pluribus unum. - Z wielu jedno; w jedności siła (motto Stanów Zjednoczonych, na 25-centówce)
Edimus, ut vivamus, non vivimus, ut edamus. - Jemy aby żyć, a nie żyjemy, aby jeść. (Plutarch)
Ego spem pretio non emo. - Nie kupuję nadziei za (tą) cenę; nie kupuję kota w worku.
Eheu, fugaces labuntur anni. - Niestety, szybko mijają lata. (Horatius, "Camina")
Ei incubit probatio qui dicit, non qui negat. - Ciężar dowodu spoczywa na tym, kto twierdzi, a nie na tym, kto przeczy.
Equi donati dentes non inspiciuntur. - Darowanemu koniowi nie zagląda się w zęby.
Eripuit coelo fulmen, sceptrumque tyrannis. - Wydarł niebu piorun, a berło tyranom.
Errantis voluntas nulla est. - Działający pod wpływem błędu nie ma woli.
Errare humanum est. - Błądzić jest rzeczą ludzką. (Seneca Rhetor)
Error iuris nocet. - Błąd co do przepisów prawa szkodzi.
Error iuris non criminalis exculpat. - Błąd w innych dziedzinach prawa niż prawo karne usprawiedliwia tego, kto jest w błędzie.
Est in medio verum. - Prawda leży po środku.
Est modus in rebus[, sunt certi denique fines]. - We wszystkim jest miara[, są pewne granice] [poza którymi cnota przestaje być cnotą] (Horatius)
Est quaedam flere voluptas. - I łzy są jakąś rozkoszą (Ovidius)
Esto quod esse videris. - Bądź tym, czym się być wydajesz (za kogo uchodzisz).
Et non facere facere est. - I powstrzymanie się do działania jest działaniem.
Et tu, Brute, contra me - I ty, Brutusie, przeciw mnie (przyp. Caesar)
Et unum hominem, et plures in infinitum, quod quis velit, heredes facere licet. - Wolno uczynić spadkobiercą i jednego człowieka, i wielu, bez ograniczeń, ilu kto chce.
Etiam capillus unus habet umbram. - Nawet pojedynczy włos ma swój cień. (Publilius Syrus)
Etiam latrones suis legibus parent. - I zbóje słuchają swych praw (mają swoje prawa). (Cicero)
Ex humili potens. - Z niskiego rodu [stałem się] możny. (Horatius)
Ex iniuria ius non oritur. - Z bezprawia nie wywodzi się prawo.
Ex ungue leonem. - [Malować] lwa wedle pazura (z części wnioskować o całości). (Alkajos)
Exceptio confirmat regulam. - Wyjątek potwierdza regułę.
Exceptio est ius in iudicio defendendi. - Zarzut procesowy jest środkiem obrony pozwanego.
Exceptio est strictissimae interpretationis. - Wyjątek powinien być interpretowany w sposób bardzo zawężający.
Exceptiones non sunt extentendae. - Wyjątków nie należy interpretować rozszerzająco.
Exegi monumentum aere perennius. - Zbudowałem sobie pomnik trwalszy od spiżu. (Horatius)
Exemplis trahimur, verbis docemur. - Przykłady nas pociągają, słowa nas uczą.
Exitus acta probat. - Wynik mierzy czyny; cel uświęca środki. (Ovidius)
Exoriare aliquis nostris ex ossibus ultor. - Niech z naszych kości narodzi się mściciel. (Vergilius, Eneida)
Expedit (enim) rei publicae, ne quis re sua male utatur. - W interesie państwa leży, by nikt nie używał źle swojej rzeczy.
Experientia docet stultos. - Doświadczenie uczy głupców.
Experto credite. - Wierzcie doświadczonemu (temu, kto doświadczył na własnej skórze). (Vergilius, Eneida)
Expressa nocent non expressa non nocent. - To, co zostało wyrażone, szkodzi, nie wyrażone
Exsecutio iuris non habet iniuriam. - Wykonywanie prawa nie jest bezprawiem.
Extremis malis extrema remedia. - Na krańcowe zło krańcowe środki.
 
SENTENCJE NA LITERĘ F
 
Faber est suae quisque fortunae. - Każdy jest kowalem swego losu. (Appius Claudius Caecus)
Facilius est multa facere quam diu. - Łatwiej czynić więcej (rzeczy), niż (jedną) dłużej. (Quintilianus)
Facilius per partes in congitionem totius adducimur. - Łatwiej nas doprowadzić do zrozumienia całości kawałek po kawałku. (Seneca)
Facta non praesumuntur, sed probantur. - Okoliczności faktycznych nie domniemywa się, lecz udowadnia (wymagają udowodnienia).
Facta probantur, iura novit curia. - Okoliczności faktyczne udowadnia się (należy udowodnić), a prawo (przepisy prawne) zna sąd.
Facta, non verba. - Czyny, nie słowa; czyny są ważniejsze od słów.
Factum abiit, monumenta manent. - Czyn mija, (jego) pomniki pozostają (Ovidius, Fasti)
Factum est illud, fieri infectum non potest. - Uczynione jest uczynione, nie można tego odczynić. (Plautus)
Fallaces sunt rerum species. - Pozory rzeczy są mylące. (Seneca)
Fama crescit eundo. - Plotka rośnie, rozchodząc się. (Vergilius)
Fames artium magistra. - Potrzeba matką wynalazków. (dosł. bieda matką sztuk)
Fames est optimus coquus. - Głód jest najlepszym kucharzem. (Cicero)
Fas est et ab hoste doceri. - Wolno uczyć się nawet od wroga. (Ovidius, Metamorfozy)
Fata mutari non possunt. - Przeznaczenie nie może się odmienić.
Fatetur facinus qui indicium tagit. - Ten kto unika sądu przynaje się do przestępstwa.
Favete linguis. - Milczcie w skupieniu [nie wymawiajcie słów złowieszczych]. (Horatius)
Favorabiliores rei potius quam actores habentur. - Korzystniejszą [sytuację procesową] mają pozwani niż powodowie.
Feci, quod potui, faciant meliora potentes. - Zrobiłem, co mogłem, kto potrafi, niech zrobi lepiej.
Felix, qui potuit rerum cognoscere causas. - Szczęśliwy, kto zdołał poznać przyczyny wszechrzeczy. (Vergilius)
Fere libenter homines id quid volunt credunt. - Ludzie łatwo wierzą w to, w co chcą uwierzyć. (Caesar)
Festina lente. - Śpiesz się powoli.
Fides sine operibus mortua est. - Wiara bez uczynków jest martwa. (św. Jakub)
Finis coronat opus. - Koniec wieńczy dzieło. (Ovidius)
Finita est comoedia. - Komedia (sztuka) [jest] skończona.
Fiscus semper habet ius pignoris. - Skarbowi państwa przysługuje zawsze prawo zastawu (na majątku dłużnika).
Fiscus semper idoneus successor sit, et solvendo. - Skarb państwa jest zawsze zdolny do dziedziczenia i wypłacalny.
Fiscus semper rapax. - Skarb państwa zawsze nienasycony.
Flamma fumo est proxima. - Płomień jest bliski dymu; nie ma dymu bez ognia. (Plautus)
Forsan et haec olim meminisse iuvabit. - Być może kiedyś przyjemnie będzie wspominać i to wydarzenie. (Vergilius, Eneida)
Forsan miseros meliora sequentur. - Być może nieszczęśników czekają lepsze rzeczy. (Vergilius)
Fortuna caeca est. - Szczęście jest ślepe. (Cicero)
Fortuna favet fortibus. - Los sprzyja dzielnym.
Fortuna vitrea est: tum, cum splendet, frangitur. - Los jest kruchy: gdy błyszczy najjaśniej, łamie się.
Frangar non flectar. - (Prędzej) Złamię się, (a) nie ugnę.
Frangenti fidem non est fides servanda. - Nie należy dawać wiary temu, kto popełnia wiarołomstwo.
Fraus est fraudem celare. - Ukrywac oszustwo jest oszustwem.
Fraus sine poena esse potest, poena sine fraude esse non potest. - Występek może być bez kary, kara nie może być bez występku.
Frusctus autem omnes augent hereditatem. - Wszystkie pożytki powiększają spadek.
Frustra legis auxilium quaerit, qui in legem committit. - Nadaremnie szuka oparcia w prawie ten, kto je gwałci.
Frustra probatur, quod probatum non relevat. - Daremnym jest dowód, jeśli nie jest dowodem stosownym.
Fur est qui dolo malo rem alienam contrectat. - Złodziejem jest ten, kto w złym zamiarze zagarnia cudzą rzecz.
Furiosi voluntas nulla est. - Chory umysłowo nie ma woli.
 
 
łacina  sentencje  sentencje łacińskie na tatuaże  tatuaż japoński  tatuaże  wzory