Odwiedziny

Sentencje łacińskie na litery Q i R

SENTENCJE NA LITERĘ Q
 
Quae nocent, docent. - To, co szkodzi, uczy.
Quae volumus, ea credimus libenter, at quae sentimus ipsi, reliquos sentire speramus. - Wierzymy chętnie w to, czego pragniemy, i spodziewamy się, że nasze uczucia podzielają inni. (Caesar)
Qualis artifex pereo. - Jakiż artysta ginie we mnie. (Neron)
Qualis pater, talis filius. - Jaki ojciec, taki syn.
Qualis rex, talis grex. - Jaki król, taka trzoda; jaki pan, taki kram.
Quam bene vivas refert, non quam diu. - Ważne jak dobrze żyjesz, nie jak długo. (Seneca)
Quandoque bonus dormitat Homerus. - Niekiedy i nasz zacny Homer drzemie. (Horatius)
Quandoque bonus dormitat Homerus. - Niekiedy i wspaniały Homer się zdrzemnie (nawet najlepszemu poecie zdarzają się błędy). (Horatius, Ars poetica)
Quem di diligunt, adolescens moritur. - Wybrańcy bogów umierają młodo. (Plautus, Siostry)
Qui asinum non potest, stratum caedit. - Kto nie może bić osła, bije worek (kto nie może stawić czoła silniejszemu, wyładowuej się na słabszym). (Petronius, Satyrykon)
Qui curat, non curatur. - Kto (sam) podlega pieczy, nie może sprawować opieki (nad inną osobą).
Qui dedit beneficium taceat; narret qui accepit. - Niech ten kto uczynił dobro milczy; niech opowiada ten kto je otrzymał. (Seneca)
Qui desiderat pacem, praeparet bellum. - Niech ten kto pragnie pokoju szykuje się na wojnę. (Vegetius)
Qui ignorabat, ignorabitur. - Kto był ignorantem, będzie zignorowany.
Qui iure suo utitur, neminem laedit. - Nikogo nie krzywdzi ten, kto korzysta ze swego prawa.
Qui mandat ipse fecisse videtur. - Kto udziela pełnomocnictwa uważany jest za działającego osobiście.
Qui munus publice mandatum accepta pecunia ruperunt, crimine repetundarum postulantur. - Dopuszcza się zdzierstwa ten, kto sprawując funkcję publiczną, przyjmuje pieniądze od zainteresowanych.
Qui nimium probat, nihil probat. - Kto dowodzi zbyt wiele, niczego nie dowodzi.
Qui non est hodie cras minus aptus erit. - Kto nie jest gotów dziś, będzie tym mniej jutro. (Ovidius)
Qui non proficit, deficit. - Kto nie czyni postępów, cofa się.
Qui omnes insidias timet in nullas incidit. - Kto się obawia każdej zasadzki, w żadną nie wpada. (Publilius Syrus)
Qui peccet ebrius, laut sobrius. - Kto grzeszy będąc pijany, niech płaci trzeźwy.
Qui scribit, bis legit. - Kto pisze, dwa razy czyta.
Qui tacet, consentire videtur. - Kto milczy, ten zdaje się zgadzać.
Qui tacet, consentire videtur. - Kto milczy, zdaje się zezwalać.
Qui vult dare parva non debet magna rogare. - Kto chce dać mało, nie powinien prosić o wiele.
Quia natura mutari non potest idcirco verae amicitiae sempiternae sunt. - Ponieważ natura jest niezmienna, prawdziwe przyjaźnie są wieczne. (Horatius)
Quid est enim civitas nisi iuris societas civium. - Czym jest bowiem państwo, jeśli nie opartym na prawie związkiem obywateli.
Quid leges sine moribus vanae proficiunt? - Cóż warte są prawa bez prawych obyczajów? (Horatius, "Camina")
Quid sit futurum cras, fuge quaerere. - Nie pytaj o to, co przyniesie jutro (Horatius, "Camina")
Quidquid agis, prudenter agas et respice finem. - Cokolwiek czynisz, czyń roztropnie i patrz końca.
Quidquid delirant reges, plectuntur Achivi. - Jakiekolwiek szaleństwo popełniają królowie, płacą za nie Achajowie (poddani). (Horatius, Listy)
Quidquid discis, tibi discis. - Czegokolwiek się uczysz, dla siebie się uczysz.
Quis custodiet ipsos custodes? - Któż pilnował będzie samych strażników? (Luvenalis)
Quis fallere possit amantem? - Któż zdoła oszukać tego, kto kocha?
Quisque praesumitur bonus, donec probetur contrarium. - Domniemywa się, że każdy działa w dobrej wierze, dopóki nie udowodni się czegoś przeciwnego.
Quo semel est imbuta recens, servabit odorem testa diu. - Czym nasiąknie świeży dzban, tym długo pachnie (czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci). (Horatius, Listy)
Quo usque tandem abutere, Catilina, patientia nostra? - jak długo jeszcze bedziesz nadużywać, Katylino, naszej cierpliwości? (początkowe słowa pierwszej mowy Cicero "Przeciw Katylinie")
Quod ab initio vitiosum est, non potest tractu temporis convalescere. - To, co od początku jest wadliwe, nie może być uzdrowione z upływem czasu.
Quod ad alio oderis fieri tibi, vide ne tu aliquando alteri facias. - Czegobyś nie chciał, aby ci kto inny czynił, patrz, abyś kiedy i ty drugiemu nie uczynił (nie czyń drugiemu, co tobie niemiło).
Quod ad ius naturale attinet, omnes homines aequales sunt. - Zgodnie z prawem natury wszyscy ludzie są równi.
Quod differtur, non aufertur. - Co się odwlecze, to nie uciecze.
Quod initio vitiosum est, non potest tractu temporis convalescere. - To, co od początku jest wadliwe, nie może być uzdrowione przez [sam] upływ czasu.
Quod licet Jovi, non licet bovi. - Co wolno Jowiszowi, tego nie wolno wołowi
Quod nocet, docet. - To, co szkodzi, uczy.
Quod non est in actis, non est in mundo. - Czego nie ma w aktach, nie ma na świecie (jest bez znaczenia dla sędziego).
Quod omnes similiter tangit, ab omnibus comprobetur. - Co wszystkich jednakowo dotyczy, winno być przez wszystkich zatwierdzone.
Quod quisque didicit, docet. - Każdy uczy tego, czego się nauczył.
Quod scimus, gutta est, ignoramus mare. - To co wiemy, jest kroplą, nie znamy morza.
Quod tibi fieri non vis, alteri ne feceris. - Nie czyń drugiemu, czego nie chcesz, aby on tobie uczynił (nie czyń drugiemu, co tobie niemiło).
Quod verum est, meum est. - To, co jest prawdziwe, należy do mnie. (Seneca)
Quos Deus vult perdere, prius dementat. - Kogo Bóg chce zgubić, temu rozum odbiera. (Eurypides)
Quot capita, tot sensus. - Ile głów, tyle opinii.
Quot homines, tot sententiae. - Ilu ludzi, tyle zdań.
 
 
SENTENCJE NA LITERĘ R
 
 
Ratio (legis) est anima legis. - Uzasadnienie (podstawa, sens) (ustawy) jest duszą ustawy.
Ratio et consilium propriae ducis artes. - Rozum i rozwaga (są) właściwymi umiejętnościami przywódcy.
Rationale animal est homo. - Człowiek jest istotą rozumną. (Seneca, Listy moralne)
Redde Caesari quae sunt Ceasaris. - Oddaj Cezarowi co należy do Cezara.
Reformatio in peius iudici appellato non licet. - Sędziemu apelacyjnemu nie wolno zmieniać (wyroku) na niekorzyść (odwołującego się).
Regnat non regitur qui nihil nisi quod vult facit. - Ten rządzi, a nie jest rządzony, kto nie czyni nic czego nie pragnie. (Publilius Syrus)
Rem tene, verba sequentur. - Trzymaj się tematu, a słowa przyjdą (same). (Katon Starszy)
Repetitio est mater studiorum. - Powtarzanie jest matką wiedzy.
Res firma mitescere nescit. - Rzecz silna nie zna słabości; nie słabnie.
Res iudicata pro veritate accipitur. - Rozstrzygnięcie sądowe przyjmuje się za prawdziwe.
Res nullius cedit primo occupanti. - Rzecz niczyja staje się własnością tego, który ja pierwszy zawłaszczył.
Res sacra miser. - Nieszczęśnik jest rzeczą świętą. (Seneca)
Res severa est verum gaudium. - Prawdziwa radość jest rzeczą poważną. (Seneca)
Respice finem. - Patrz końca.
Reus in exceptione actor est. - Pozwany w zakresie zarzutu procesowego staje się powodem.
Rex regnat, sed non gubernat. - Król panuje, ale nie rządzi.
Rident stolidi verba Latina. - Głupcy śmieją się ze słów łacińskich. (Ovidius)
Risu inepto res ineptior nulla est. - Nie ma nic głupszego nad głupi śmiech. (Catullus)
Roma locuta, causa finita. - Rzym przemówił, sprawa skończona.
 
 
sentencje łacińskie na tatuaże  tatuaż japoński  tatuaże  wzory