Odwiedziny

Sentencje łacińskie na litery S i T

 
SENTENCJE NA LITERĘ S
 
 
Sacra populi lingua est. - Język ludu jest święty (święte jest to, co mówi lud). (Seneca Starszy)
Saepe creat molles aspera spina rosas. - Często osty kolec wydaje delikatne róże. (Ovidius)
Saepe ne utile quidem est scire quid futurum sit. - Często niekorzystnie jest znać to, co będzie w przyszłości. (Cicero)
Saepe stilum vertas. - Często odwracaj rylec (często wymazuj, co napisałeś
Salus populi suprema lex [esto]. - Dobro ludu [niech będzie] najwyższym prawem (dla konsulów). (Cicero, O prawach)
Salus populi suprema lex esto. - Dobro ludu niech będzie najwyższym prawem.
Salus rei publicae suprema lex esto. - Dobro Rzeczypospolitej niech będzie najwyższym prawem.
Salus rei publicae suprema lex. - Dobro republiki najwyższym prawem.
Sapere aude. - Miej odwagę być mądrym (posłuchaj głosu mądrości). (Horatius, Listy)
Sapiens nihil affirmat quod non probat. - Mędrzec nie potwierdza czego nie udowodnił.
Sapienti sat. - Mądremu wystarczy [jedno słowo] (mądrej głowie dość dwie słowie). (Plautus)
Satis verborum. - Wystarczy słów.
Satius enim esse impunitum relinqui facinus nocentis quam innocentem damnari. - Lepiej pozostawić bezkarnym występek zloczyńcy, niż skazać niewinnego.
Scio me nihil scire. - Wiem, że nic nie wiem. (Socrates)
Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem. - Znać prawa to nie znaczy trzymać się słów ustawy, ale jej treści i mocy działania.
Scribendi recte sapere est et principium et fons. - Początkiem i źródłem dobrego pisania jest mądrość. (Horatius, Ars poetica)
Scripta publica probant se ipsa. - Dokumenty urzędowe świadczą same za siebie (same z siebie są dowodami).
Se contentus est sapiens. - Mędrzec zadowala się sobą. (Seneca)
Se ipsum vincere difficile est. - Ciężko jest przezwyciężyć samego siebie.
Secundum naturam est commoda cuiusque rei eum sequi, quem sequentur incommoda. - Naturalne jest, aby ten czerpał korzyści z rzeczy, kto ponosi związane z nią ciężary.
Semel emissum volat irrevocabile verbum. - Raz wypowiedziane słowo nie powraca (nie można go cofnąć). (Horatius, Listy)
Semel heres semper heres. - Kto raz zostanie dziedzicem, pozostaje nim na zawsze.
Semper avarus eget. - Skąpiec zawsze cierpi niedostatek (skąpcowi zawsze mało). (Horatius, Listy)
Sententia facit ius (inter parte). - Wyrok tworzy prawo (między stronami).
Sequens mirabitur aetas. - Kolejny wiek będzie zadziwiony.
Sequitas sequitur legem. - Sprawiedlwość idzie za prawem.
Sera parsimonia in fundo est. - Za późno na oszczędzanie, kiedy widać dno (zachęta do przezorności). (Seneca, Listy moralne)
Sero sapiunt Phryges. - Późno mądrzeją Frygowie (mądry Polak po szkodzie).
Si ad naturam vives, numquam eris pauper. - Jeśli będziesz żyć w zgodzie z naturą, nigdy nie będziesz ubogi. (Seneca)
Si apud bibliothecam hortulum habes, nihil deerit. - Jeśli masz przy bibliotece ogródek, niczego ci nie zabraknie. (Cicero)
Si duo faciunt idem, non est idem. - Jeśli dwóch ludzi czyni to samo, to nie jest to to samo (ta sama praca wykonywana jest inaczej). (Terentius)
Si in ius vocat ito. - Kto został wezwany przed sąd niech się stawi.
Si tacuisses, philosophus mansisses. - Gdybyś milczał, byłbyś nadal filozofem.
Si vis amari, ama. - Jeśli chcesz być kochany, kochaj. (Seneca)
Si vis pacem, para bellum. - Jeśli pragniesz pokoju, gotuj się do wojny. (Wegecjusz)
Sic itur ad astra. - Tak idzie się do gwiazd (pochwała męstwa). (Vergilius)
Sic transit gloria mundi. - tak przemija chwała (tego) świata.
Sicut mater, ita et filia eius. - Jaka matka, taka córka. (Ezechiel)
Silent leges inter arma. - Milkną prawa w szczęku broni.
Similia similibus curantur. - Podobne leczy się podobnym (homeopatia).
Simplicitas legibus amica. - Prostota (ustaw) sprzyja przepisom prawnym.
Sine pennis volare haud facile est. - Bez piór latać niełatwo. (Plautus, Punijczyk)
Sit nox cum somno, sit sine lite dies. - Niech noc nie będzie bezsenna, a dzień upłynie bez kłótni. (Marcjalis, Epigramy)
Societas delinquare non potest. - Stowarzyszenie nie może dopuścić się wykroczenia.
Socii mei socius non est socius meus. - Wspólnik mojego wspólnika nie jest moim wspólnikiem.
Sola ratio perfeca beatum facit. - Tylko doskonały rozum czyni cżłowieka szczęśliwym. (Seneca, Listy)
Spiritus promptus, caro autem infirma. - Duch ochoczy, ale ciało słabe. (ostrzeżenie Chrystusa dla apostołów)
Stat magni nominis umbra. - Pozostał tylko cień wielkiego nazwiska. (Lukan)
Stulti timent fortunam, sapientes ferunt. - Głupi boją się losu, mądrzy go znoszą. (Publilius Syrius)
Stultior stulto fuisti, qui tabellis crederes! - Głupszy od głupiego, kto wierzy w to, co napisane!
Stultitia est venatum ducere invitas canes. - Głupotą jest brać niechętne psy na polowanie (przymuszać kogoś do przyjemności).
Stultum est timere quod vitare non potes. - Głupio bać się tego, czego nie możesz uniknąć. (Publilius Syrus)
Stultum facit fortuna, quem perdere vult. - Kogo los chce zgubić, tego głupcem czyni. (Publilius Syrus)
Summum ius summa iniuria. - Najwyższe prawo (bywa) najwyższym bezprawiem.
Summum ius summa iniuria. - Najwyższe prawo [to] najwyższa niesprawiedliwość (zbyt surowa kara jest krzywdą). (Cicero)
Sumptus censum ne superet. - Niech twoje wydatki nie przekraczają dochodu.
Superficies solo cedit. - To, co na powierzchni, przypada gruntowi (= właścicielowi gruntu).
Superflua non nocent. - Nadmiar nie szkodzi.
Sus Minervam docet. - Świnia poucza Minerwę.
Sustine et abstine. - Znoś i powstrzymuj się (cierp i panuj nad sobą, zawsze zachowuj spokój ducha). (Epiktet)
Suum cuique. - Każdemu swoje (to, co mu się należy). (Cato Maior)
Suus cuique mos est. - Każdy ma swój zwyczaj. (Terentius)
 
 
SENTENCJE NA LITERĘ T
 
 
Tam de se iudex iudicat, quam de reo. - Sędzia wydaje wyrok tak co do siebie, jak i co do pozwanego.
Tamdiu discendum est, quamdiu vivas. - Powinniśmy się uczyć tak długo, jak długo żyjemy. (Seneca Philosophus)
Tarde venientibus ossa. - Spóźnionym dostają się kości.
Tempora mutantur et nos mutamur in illis. - Czasy się zmieniają, a my wraz z nimi. (Ovidius)
Tempus edax rerum. - Czas niszczyciel wszystkiego. (Ovidius)
Tempus fugit [aeternitas manet]. - Czas ucieka [wieczność trwa]. (Vergilius)
Tempus neminem manet. - Czas nie czeka na nikogo.
Tenue est mendacium: perlucet, si diligenter inspexeris. - Kłamstwo jest cienkie: jeśli dobrze popatrzysz, prześwituje na wylot (kłamstwo ma krótkie nogi). (Seneca, Listy moralne)
Testibus, non testimoniis creditur. - Należy wierzyć świadkom, a nie (ich) zeznaniom.
Testis de visu praeponderat aliis. - Świadek naoczny jest więcej wart od innych.
Testis unus, testis nullus. - Jeden świadek (to) żaden świadek.
Timendi causa est nescire. - Niewiedza jest przyczyną lęku. (Seneca)
Timeo Danaos et dona ferentes. - Boję się Greków nawet, gdy przynoszą dary (nigdy nie ufam wrogom
Tota vita discendum est mori. - Przez całe życie trzeba się uczyć umierać. (Seneca)
Trahit sua quemque voluptas. - Każdy ulga swojej namiętności (każdy ma swoje upodobania). (Vergilius, Bukoliki)
Tres faciunt collegium. - Trzech tworzy kolegium.
Tres faciunt collegium. - Trzy osoby tworzą stowarzyszenie (trzech stanowi zespół).
Tua res agitur, paries cum proximus ardet. - O ciebie chodzi, gdy płonie dom sąsiada. (Horatius)
Tunica proprior pallio est. - Bliższa tunika niż płaszcz (bliższa koszula ciału niż sukmana).
 
 
sentencje łacińskie na tatuaże  tatuaż japoński  tatuaże  wzory