Odwiedziny

Sentencje łacińskie na litery G i H

SENTENCJE NA LITERĘ G
 
Gallia est omnis divisa in partes tres. - Galia jako całość dzieli się na trzy części (Caesar, początek "O wojnie galijskiej").
Gallus in suo sterquilinio plurimum potest. - Kogut tylko na własnym gnojowisku dużo może. (Seneca)
Gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus. - Cieszmy się więc, dopóki jesteśmy młodzi (z pieśni studenckiej)
Gaudia principium nostri sunt saepe doloris. - Miłe złego początki, lecz koniec żałosny.
Gaudium in litteris. - Radość w wiedzy.
Generalia specialibus non derogant. - Przepisy ogólne nie uchylają przepisów szczególnych.
Generi per speciem derogatur. - Prawo szczególne uchyla prawo ogólne.
Gladiator in arena consilium capit. - Gladiator decyduje [dopiero] na arenie (w ostatniej chwili).
Gloria vanum et volubile quiddam est auraque mobilius. - Sława jest czymś próżnym, ulotnym i jeszcze bardziej niestałym, niż powietrze. (Seneca)
Gloria virtuti resonat. - Sława jest echem cnoty.
Glut non facit quod facere debet, videtur facere adversus ea, quia non facit. - Jeśli ktoś nie czyni tego, co czynić powinien, uważa się, że czyni przeciwnie, ponieważ nie czyni.
Grammatici certant et adhuc sub iudice lis est. - Uczeni się spierają i sprawa jest wciąż nierozstrzygnięta. (Horatius)
Gratiosa res homo, si homo est. - Człowiek jest wspaniały, gdy jest ludzki.
Graviora manent. - Najgorsze dopiero nadejdzie.
Gutta cavat lapidem non vi sed saepe cadendo. - Kropla drąży skałę nie siłą, lecz ciągłym kapaniem. (Ovidius)
Gutta cavat lapidem, consumitur anulus usu. - Kropla drąży skałę, użyciem ściera się pierścień. (Ovidius, Listy z Pontu)
 
 
SENTENCJE NA LITERĘ H
 
Habent sua fata libelli. - Książki mają swój los. (Terencjanus Maurus)
Hanc personam induisti, agenda est. - Podjąłeś się tej roli, więc musisz ją odegrać do końca. (Seneca)
Hic spinas colligit, ille rosas. - Ten zbiera kolce, a tamten róże.
Historia vitae magistra. - Historia jest nauczycielką życia. (Cicero)
Historiam nescire hoc est semper puerum esse. - Nie znać historii znaczy na zawsze pozostać dzieckiem. (Cicero)
Hoc est verum et nihil nisi verum. - To jest prawda i nic tylko prawda.
Hoc tempore obsequium amicos, veritas odium parit. - W dzisiejszych czasach pochlebstwo przysparza przyjaciół, prawda
Hodie mihi, cras tibi. - Dziś mnie, jutro tobie.
Hominem te memento. - Pamiętaj, że jesteś (tylko) człowiekiem.
Hominis est errare, insipientis in errore perseverare. - Rzeczą ludzką jest błądzić, głupców trwać w błędzie.
Hominum causa omne ius constitutum sit. - Wszelkie prawo winno być stanowione ze względu na człowieka.
Homo doctus in se semper divitias habet. - Człowiek uczony swoje bogactwo ma zawsze ze sobą. (Phaedrus)
Homo est animal sociale. - Człowiek jest istotą społeczną (towarzyską) (Aristoteles).
Homo homini lupus est. - Człowiek człowiekowi wilkiem. (Plautus)
Homo homini mei meus non est. - Wasal mego wasala nie jest moim wasalem.
Homo sacra res homini. - Człowiek rzeczą świętą dla drugiego człowieka [zabijany bywa obecnie dla zabawy i rozrywki] (Seneca, Listy moralne)
Homo sum, humani nihil a me alienum puto. - Jestem człowiekiem i nic, co ludzkie, nie jest mi obce. (Terentius)
Homo sum, humani nil a me alienum puto. - Jestem człowiekiem i nic, co ludzkie, nie jest mi obce. (Terentius)
Homo vitae commodatus non donatus est. - Życie jest człowiekowi pożyczone, nie dane. (Publilius Syrus)
Honesta mors turpi vita potior. - Lepsza zaszczytna śmierć niż haniebne życie. (Tacitus)
Honesta res est laeta paupertas. - Szacowna to rzecz pogodne ubóstwo. (Seneca, Listy moralne)
Honor est praemium virtutis. - Honor jest nagrodą za cnotę. (Cicero)
Honores mutant mores. - Zaszczyty odmieniają obyczaje; potęga psuje.
Honos habet onus. - Zaszczyt nakłada ciężar (sława niesie brzemię).
Hospes, hostis. - Każdy obcy to wróg.
Humana non sunt turpia. - Co ludzkie, nie hańbi.
 
cytaty  sentencje  sentencje łacińskie na tatuaże  tatuaż japoński  tatuaże  wzory