Odwiedziny

Sentencje Łacińskie

SENTENCJE ŁACIŃSKIE - które mogą posłużyć jako wzór tatuażu,gdyż odzwierciedlają naszą duszę,uczynki albo styl życia.
 
alteri vivas oportet, si vis tibi vivere - musisz żyć dla innych, jeśli chcesz żyć z pożytkiem dla siebie. Seneka.
amicus certus in re incerta cernitur - pewnego przyjaciela poznaje się w niepewnej sytuacji. Cyceron.
amor vincit omnia - miłość wszystko zwycięża.
attendite a falsis prophetis - strzeżcie się fałszywych proroków. Jezus Chrystus.
bellum omnia contra omnes - wojna wszystkich przeciwko wszystkim.
bonum ex malo non fit - dobro nie rodzi się ze zła. Seneka.
carpe diem - korzystaj z każdego dnia. Horacy.
cogito, ergo sum - myślę, więc jestem. Kartezjusz.
cognosce te ipsum - poznaj samego siebie.
consensus facit legem - zgoda tworzy prawo.
contra vim non valet ius - prawo jest bezsilne wobec przemocy.
convenienter naturae vivere - żyć w zgodzie z naturą. Zenon z Kitionu.
cum tacent, clamant - milczenie jest wymowniejsze od mowy. Cyceron przeciw Katylinie.
damnat quod non intelligunt - potępiają to, czego nie rozumieją.
Deum sequere - idź za wezwaniem Boga. Cyceron, Seneka.
divide et impera - dziel i rządź. Filip, król Macedonii.
divitiae non sunt bonum - bogactwo nie jest dobrem. Seneka za stoikami.
dulce et decorum est pro patria mori - słodko i zaszczytnie jest umrzeć za ojczyznę. Horacy.
dum spiro, spero - dopóki oddycham, nie tracę nadziei.
ego sum qui sum - jestem, który jestem. Bóg do Mojżesza.
ego sum via et veritas, et vita - ja jestem drogą, prawdą i życiem. Jezus Chrystus.
errare humanum est - błądzić jest rzeczą ludzką. Seneka Starszy.
ex malis eligere minima - wybierać mniejsze zło. Cyceron za Arystotelesem.
faber est quisque suae fortunae - każdy jest kowalem własnego losu. Appiusz Klaudiusz.
eci, quod potui, faciant meliora potentes - zrobiłem, co mogłem, kto potrafi, niech zrobi lepiej.
fides sine operibus mortua est - wiara bez uczynków jest martwa. Św. Jakub.
fortuna favet fortibus - los sprzyja dzielnym.
gloria victis - chwała zwyciężonym.
hominis est errare, insipientis in errore perseverare - ludzką rzeczą jest błądzić, głupców trwać w błędzie.
homo sum, humani nihil a me alienum puto - jestem człowiekiem i nic, co ludzkie, nie jest mi obce. Terencjusz.
hospes, hostis - każdy obcy to wróg.
humana non sunt turpia - co ludzkie, nie hańbi.
ignis non exstinguitur igne - ognia nie gasi się ogniem.
imperare sibi maximum est imperium - panować nad sobą to najwyższa władza. Seneka, Cyceron.
in articulo mortis - w obliczu śmierci.
in magnis et voluisse sat est - w rzeczach wielkich wystarczy chcieć. Propercjusz.
invidia gloriae assiduus est - zawiść jest stałym towarzyszem sławy.
ite, missa est - idźcie, ofiara spełniona.
iustitias vestras iudicabo - sprawiedliwość waszą sądzić będą.
lux in tenebris - światło w ciemnościach. Św. Jan.
magnus ille, qui in divitiis pauper est - wielki jest ten, kto w bogactwie żyje jak ubogi. Seneka.
me nemo ministro fur erit - nie będę pomocnikiem złodzieja. Juwenalis.
medio tutissimus ibis - najbezpieczniej chodzić środkiem.
memento mori - pamiętaj o śmierci.
mors malum non est, sola ius aequum generis humani - śmierć nie jest złem, a jedynie prawem obowiązującym cały rodzaj ludzki. Seneka.
mundi est propria virtus - cnota jest właściwością świata. Cyceron za Chryzypem.
ne quid nimis - nic ponad miarę. Solon.
necesse est multos timeat quem multi timent - wielu musi się bać ten, kogo wielu się boi. Seneka za Decimusem Laberiuszem.
nemo iudex idoneus in propria causa - nikt nie jest odpowiednim sędzią we własnej sprawie.
nemo propheta in patria sua - nikt nie jest prorokiem we własnej ojczyźnie.
nolite iudicare, et non iudicabimini - nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Jezus Chrystus.
non est beatus, esse se qui non putat - nie jest szczęśliwy, kto się za szczęśliwego nie uważa. Seneka za Publiliuszem Syrusem.
non mortem timemus, sed cogitationem mortis - nie śmierci się boimy, lecz myśli o śmierci. Seneka.
non omnia possumus omnes - nie wszyscy możemy wszystko.
nosce te ipsum - poznaj samego siebie.
oculum pro oculo, dentem pro dente - oko za oko, ząb za ząb.
omne ignotum pro magnifico - wszystko, co nieznane, wydaje się wspaniałe. Tacyt.
omnes qui acceperint gladium, gladio peribunt - wszyscy, którzy za miecz chwytają, od miecza zginą. Jezus Chrystus.
omnia mea mecum porto - wszystko, co posiadam, noszę ze sobą. Bias z Prieny.
omnis qui se exaltat, humiliabitur - każdy, kto się wywyższa, będzie poniżony. Św. Łukasz.
pacta sunt servanda - należy dotrzymywać układów.
pecunia non olet - pieniądze nie śmierdzą. Cesarz Wespazjan.
per aspera ad astra - przez ciernie do gwiazd. Seneka.
pereat mundus, fiat iustitia - niech zginie świat, byle było sprawiedliwie.
potius sero quam numquam - lepiej późno niż wcale. Liwiusz.
primum non nocere - przede wszystkim nie szkodzić. Hipokrates.
primus inter pares - pierwszy wśród równych.
principiis obsta - zło niszcz w zarodku. Owidiusz.
pulvis es et in pulverem reverteris - prochem jesteś i w proch się obrócisz. Księga Rodzaju.
pulvis et umbra sumus - prochem i cieniem jesteśmy. Horacy.
quae nocent, docent - to, co szkodzi, uczy.
qualis pater, talis filius - jaki ojciec, taki syn.
quem di diligunt, adolescens moritur - wybrańcy bogów umierają młodo. Plaut za Menandrem.
qui non est mecum, contra me est - kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie. Jezus Chrystus.
qui non est adversum vos, pro vobis est - kto nie jest przeciwko wam, ten jest z wami. Jezus Chrystus.
quidquid agis, prudenter agas et respice finem - cokolwiek czynisz, czyń roztropnie i patrz końca.
quod verum est, meum est - co jest prawdziwe, jest też moje. Seneka.
ridentem dicere verum - z uśmiechem mówić prawdę. Horacy.
scio me nihil scire - wiem, że nic nie wiem. Sokrates.
si ad naturam vives, numquam eris pauper - jeśli będziesz żyć w zgodzie z naturą, nigdy nie będziesz ubogi. Seneka.
si vis amari, ama - jeśli chcesz być kochanym, kochaj. Seneka.
sic itur ad astra - tak się idzie do gwiazd. Wergiliusz.
sicut mater, ita et filia eius - jaka matka, taka córka. Ezechiel.
sine ira et studio - bez gniewu i zawziętości. Tacyt.
sola ratio perfecta beatum facit - tylko doskonały rozum czyni człowieka szczęśliwym. Seneka.
summum ius, summa iniura - najwyższe prawo to najwyższa niesprawiedliwość; zbyt surowa kara jest krzywdą.
sursum corda - w górę serca; nie traćcie ducha. Jeremiasz.
tempora mutantur et nos mutamur in illis - czasy się zmieniają i my zmieniamy się wraz z nimi. Owidiusz.
tota vita discendum est mori - przez całe życie trzeba się uczyć umierać. Seneka.
ubi concordia, ibi victoria - gdzie zgoda, tam zwycięstwo.
ubi lex, ibi poena - gdzie prawo, tam i kara.
ubi tu Caius, ibi ego Caia - gdzie ty, Gajuszu, tam i ja, Gaja.
unus pro multis - jeden za wszystkich. Wergiliusz.
ut ameris, amabilis esto - jeśli chcesz być kochany, bądź godny miłości.
ut sementem feceris, ita metes - jak posiejesz, tak zbierzesz.
veni, vidi, vici - przybyłem, zobaczyłem, zwyciężyłem. Cezar.
video meliora proboque, deteriora sequor - widzę i pochwalam to, co lepsze, ale idę za tym, co gorsze. Owidiusz.
vince in bono malum - zło dobrem zwyciężaj. Św. Paweł.
vigilate itaque, quia nescitis diem neque horam - czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny. Św. Mateusz.
virtus ad beate vivendum sufficit - cnota wystarcza do szczęścia. Seneka.
virtus est perfecta ratio - cnota jest doskonałym rozumem. Cyceron.
vivere militare est - życie jest walką. Seneka.
 
czcionki na tatuaż  dum spiro spero  sentencje łacińskie  tatuaż  wzory tatuaży  sentencje na tatuaż